Strict Standards: Declaration of jfContent::bind() should be compatible with mosDBTable::bind($array, $ignore = '') in /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php on line 1181 Strict Standards: Declaration of jfLanguage::bind() should be compatible with mosDBTable::bind($array, $ignore = '') in /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php on line 1287 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /includes/joomla.php on line 697 Strict Standards: Non-static method JoomFishManager::getActiveLanguages() should not be called statically in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 163 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 195 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 196 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 197 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /includes/joomla.php on line 1415 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 118 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 119 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 120 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 121 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 122 Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych - Konkurs Strict Standards: Non-static method mosMainFrame::sessionCookieName() should not be called statically in /includes/frontend.php on line 34 Strict Standards: Non-static method mosCache::getCache() should not be called statically in /components/com_content/content.php on line 36 Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method HTML_content::show() should not be called statically in /includes/Cache/Lite/Function.php on line 93 Strict Standards: Non-static method HTML_content::_Itemid() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 444 Strict Standards: Non-static method HTML_content::_linkInfo() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 447 Strict Standards: Non-static method mosHTML::emailCloaking() should not be called statically in /mambots/content/mosemailcloak.php on line 78 Strict Standards: Non-static method mosHTML::encoding_converter() should not be called statically in /includes/joomla.php on line 2283 Strict Standards: Non-static method mosHTML::encoding_converter() should not be called statically in /includes/joomla.php on line 2302 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Title() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 462 Strict Standards: Non-static method HTML_content::PdfIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 465 Strict Standards: Non-static method mosHTML::PrintIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 468 Strict Standards: Non-static method mosAdminMenus::ImageCheck() should not be called statically in /includes/joomla.php on line 2246 Strict Standards: Non-static method HTML_content::EmailIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 471
Konkurs Strict Standards: Non-static method HTML_content::EditIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 615
Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section_Category() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 503 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 738 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Category() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 741 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Author() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 506 Strict Standards: Non-static method HTML_content::CreateDate() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 509 Strict Standards: Non-static method HTML_content::URL() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 512 Strict Standards: Non-static method HTML_content::ModifiedDate() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 528 Strict Standards: Non-static method HTML_content::ReadMore() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 531
Strict Standards: Non-static method HTML_content::TOC() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 518
Regulamin otwartego konkursu na opracowanie kampanii promocyjnej projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”
OGŁOSZONY PRZEZ MIASTA
GLIWICE, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, JAWORZNO, KATOWICE, RYBNIK, TYCHY
- PRZEDMIOT KONKURSU -

1. Zakres opracowania pracy konkursowej obejmuje przygotowanie koncepcji przeprowadzenia kampanii promocyjnej zawierającej następujące elementy:
- grupy docelowe,
- harmonogram działań,
- przewidywane koszty realizacji,
- przewidywane efekty,
- określenie rodzaju a także linii graficznej materiałów promocyjnych i informacyjnych,
- opracowanie loga projektu i hasła.
2.  Główne cele:
- Stworzenie wizerunku Śląska jako regionu wspierającego rozwój innowacyjnych gałęzi przemysłu,
- Wypromowanie marki klastra,
- Upowszechnienie wiedzy wśród lokalnego społeczeństwa na temat podstawowych założeń projektu,
- Przeciwdziałanie rozpowszechnianego wizerunku Śląska jako regionu kojarzącego się z zanieczyszczonym środowiskiem i nierentownym górnictwem.
3. Kierunki działań:
Promocja projektu jako przedsięwzięcia innowacyjnego, mającego na celu wspomaganie wszelkich działań mogących w znaczący sposób przyczynić się do wprowadzenia nowych technologii na poziomie wydobycia, przeróbki i przetwórstwa węgla kamiennego. Uświadomienie społeczeństwu roli jaką odgrywa węgiel dla gospodarki energetycznej kraju. Wskazanie na wielkość zasobów węgla i możliwości jego wykorzystania w świetle kurczących się zapasów ropy i gazu.
Więcej informacji o założeniach samego projektu, a także o podmiotach go realizujących znajduje się na stronie internetowej www.coal.silesia.pl.
- WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE –
4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz wymienione podmioty występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w regulaminie. W celu wspólnego ubiegania się o zamówienie niezbędne jest wyznaczenie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu.
5. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, którzy w terminie złożą w siedzibie organizatora konkursu pracę konkursową.
6. Prace konkursowe magą być zgłaszane przez właścicieli autorskich praw majątkowych do wszystkich elementów koncepcji, spełniających jednocześnie Regulamin konkursu.

- TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU–

7. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się do organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień regulaminu konkursu na adres e – mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub przesłać faksem pod numer +48 032 335 40 14.
8. Organizator udzieli odpowiedzi na zapytania związane z regulaminem, chyba, że prośba o wyjaśnienia wpłynie  do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania prac konkursowych.
9. Termin składania prac konkursowych:  od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 28 lutego 2007 roku - godz. 15.00 (prace można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty - w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla pocztowego).
Prace konkursowe przygotowane zgodnie z zapisami ujętymi w pkt 15-19 należy dostarczać na adres:
Urząd Miejski w Gliwicach
Biuro Rozwoju Miasta
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
10. Prace konkursowe złożone po upływie terminu ich składania, a także nie spełniające podstawowych warunków regulaminu nie będą rozpatrywane.
11. Oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez uczestników konkursu wnioski, zawiadomienia i dokumenty należy formułować w języku polskim. Dokumenty, materiały i inne informacje złożone w innym języku nie będą podlegały ocenie.
- WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI -
12. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
a) nazwę (firmę) i adres miejsca zamieszkania lub siedziby uczestnika konkursu, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w konkursie nazwy i adresy wszystkich tych podmiotów, a ponadto wskazanie nazwy i adresu pełnomocnika, na który powinny być przekazywane wszelkie informacje związane z konkursem (Załącznik 1),
b) upoważnienie dla pełnomocnika w przypadku podmiotów występujących wspólnie (Załącznik 2).
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz pełnomocnika.
c) Oświadczenie o przysługiwaniu autorskich praw majątkowych (Załącznik 3),
d) Oświadczenie / zgoda na wykorzystanie zwycięskiej pracy konkursowej (Załącznik 4),
e) pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (Załącznik 5).

13. Załączniki (ew. pełnomocnictwo) należy podpisać. W przypadku uczestników nie będących osobami fizycznymi załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
14. W przypadku uczestników występujących wspólnie załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 mogą być podpisane przez wszystkich uczestników łącznie (wraz z pełnomocnikiem) lub przez samego pełnomocnika - stosownie do zakresu udzielonych mu pełnomocnictw.
Załącznik Nr 2 musi być podpisany przez wszystkich, w tym przez pełnomocnika!
- SPOSÓB SKŁADANIA PRAC I ZAPEWNIENIE ANONIMOWOŚCI OCEN –
15. Praca konkursowa nie może być podpisana. Praca musi być oznaczona czterocyfrowym numerem rozpoznawczym, zwanym dalej NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM, wybranym dowolnie przez uczestnika konkursu. Numer należy umieścić na wszystkich elementach pracy (zaleca się prawy górny róg).
 
16. Prace należy składać w opakowaniach, uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi być oznakowane NUMEREM INDENTYFIKACYJNYM oraz opisane jako "KONKURS NA OPRACOWANIE KAMPANII PROMOCYNEJ PROJEKTU PN. „INOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH”.

17. Do pracy konkursowej opracowanej w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD)  należy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania), oznaczoną NUMEREM INDENTYFIKACYJNYM i zawierającą niezbędne załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, zgodnie z wymaganiami formalnymi określonymi w pkt.12.
18. Opakowanie pracy nie może być opatrzone nazwą uczestnika, składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy konkursowej przed rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem Poczty Polskiej, posłańca lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą uczestnika konkursu (za potwierdzeniem odbioru).
19. Całą pracę należy wykonać, zabezpieczyć i opakować w sposób, uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu. Za dostarczenie i przekazanie pracy odpowiada uczestnik konkursu.
 
20. W przypadku zaistnienia sytuacji w której dwie lub więcej prac oznaczonych będzie takimi samymi numerami identyfikacyjnymi, do wskazanych numerów zostanie dodany symbol umożliwiający rozróżnienie autorów poszczególnych prac. Symbol ten Sekretarza Sądu Konkursowego umieści na wszystkich materiałach konkursowych, a także na kopercie z załącznikami wskazanymi w pkt 12.
- SPOSÓB OCENY, WYNIKI I NAGRODA -
21. Dostarczone prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy, składający się z przedstawicieli miast GLIWICE, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, JAWORZNO, KATOWICE, RYBNIK, TYCHY pod kierownictwem Koordynatora Zadań Samorządowych w projekcie.
22. Kryteria oceny prac konkursowych w skali od 0 do 20 punktów (pełne punkty):
- oryginalność, nowatorstwo i estetyka – od 0 do 6 pkt,
- przewidywana skuteczność - od 0 do 6 pkt,
- koszt i realność realizacji kampanii – od 0 do 6 pkt,
- kompleksowość (dot. elementów wskazanych w pkt.1) – od 0-2 pkt,
Każdy z sędziów oceniając prace konkursowe przyzna pełne punkty w każdym z wyżej wymienionych kryteriów według powyższej skali punktów.
23. Ostateczna ocena punktowa pracy konkursowej będzie liczbą wynikającą z sumy ilości punktów jakie przyznają poszczególni sędziowie w każdym z kryteriów. Decyzja jury jest ostateczna – uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania od wyników konkursu.
24. Ogłoszenie wyników nastąpi w drugiej połowie marca 2007 roku (za pośrednictwem stron internetowych Urzędów Miejskich ogłaszających konkurs).
25. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 7200 zł brutto – wypłaconą w kwietniu 2007 roku (ewentualne obciążenia wynikające z podatków, składek na ubezpieczenia społeczne itp, które zamawiający jest zobowiązany ponieść w zależności od statusu prawnego zwycięzcy będą pokrywane z przedmiotowej kwoty tj. 7200 zł). Oprócz nagrody głównej Zamawiający przewiduje możliwość przyznania wyróżnień dla autorów najlepszych prac (ewentualne wyróżnienia będą miały formę dyplomu i nie wiążą się z wypłatą jakiejkolwiek nagrody pieniężnej).
26. Sąd konkursowy może odstąpić od przyznania nagrody głównej, czy też wyróżnień, w sytuacji gdy złożone prace konkursowe nie będą spełniały wymogów określonych w regulaminie.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 5
  Strict Standards: Non-static method HTML_content::Navigation() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 542 Strict Standards: Non-static method mosHTML::CloseButton() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 545 Strict Standards: Non-static method mosHTML::BackButton() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 548